אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוח חודשי
דוחות כספיים
אסיפות כלליות
ביטוח חיים
הורדת טפסים
שאלות ותשובות
  

קופת התגמולים של עובדי עיריית תל אביב יפו  הינה קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל )- תשכ"ד 1964.

 

הקופה מאושרת כקופת גמל לשכירים ועצמאיים, מפוקחת ומבוקרת על ידי אגף שוק ההון, ביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

 

בשנת 1922 נוסדה קופת התגמולים של הפקידים ומנתה 36 חברים .

בשנת 1932 הוקמה קופת התגמולים של הפועלים .

בשנת 1933 בקופה 166 חברים והון בסך 1 מיליון ₪ נומינאלי .

בשנת 1960 – בוצע איחוד של שתי הקופות הנ"ל ושונה שם האגודה לשמה הנוכחי:

"תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו אגודה שיתופית בע"מ " .

 

 

הקופה הינה קרן סקטוריאלית ומיועדת לעמיתים עובדי עיריית  תל-אביב יפו  בלבד  להפרשות שכיר והפרשות עצמאי.

הקופה מאוגדת כאגודה שיתופית וכפופה לפקודת האגודות השיתופיות ולתקנות מס הכנסה. (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) – תשכ"ד 1964.

 

שיעורי ההפרשות המרביים המותרים בניכוי הם על פי השעורים הנקובים בתקנות מס הכנסה, הפרשות שכירים מן השכר על ידי המעביד ועל ידי העובד והפרשות למעמד עצמאי  על ידי העובד.

 

הקופה מנכה דמי ניהול על בסיס הוצאות שהוציאה בפועל כאמור בתקנה 41 ח` (ב`)(2) באישור אגף שוק ההון באוצר.

 

הקופה מבטחת את עמיתיה בביטוח חיים למקרי מוות, בהתאם לסכומים שנקבעים מעת לעת על ידי הנהלת הקופה באמצעות "עומר הקרן לבטוח חיים הדדי"..

 

השקעות הקופה נעשות בהתאם למדיניות כללית שנקבעת על ידי ההנהלה ובהתאם ומדיניות פרטנית כפי שנקבעת על ידי ועדת ההשקעות.

 

השקעות הקופה מנוהלות הן בניהול עצמי והן על ידי מנהלי תיקי השקעות חיצוניים מבתי ההשקעות המובילים בארץ במטרה להשיג פיזור מרבי וסיכון מינמלי בהתאם למדיניות ההשקעות.

 

 באגודה השיתופית אין בעלי המניות השליטה נמצאת בידי כל העמיתים.

לצפייה בתקנון הקופה לחץ כאן

 

תיבת דואר ייעודית לעניין פיצוי בשל איחור במשיכת כספים -

tlvhach@ovdim-tlv.org.il 

 

 

לפניה לממונה על פניות הצבור מירי ישר לחץ כאן

Miri-y@ovdim-tlv.org.il

טלפון 03-5210601 

 

 

  חדשות הקופה

משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 31.12.2012 לא עלתה על 7,000 ₪ למשוך את כספו/כספה בפטור מלא ממס

לאחר בדיקה שביצענו , נמצאו מספר עמיתים שבאפשרותם למשוך את הכספים הצבורים בחשבונותיהם  בקופה שמתקיימים בו/בהם התנאים המפורטים בתקנה 2 להוראת השעה , בפטור ממס. 

שימו לב - אפשרות המשיכה על פי הוראות השעה מסתיימת ביום 31.3.2015.

מה עליך לעשות כדי לממש את זכותך?

א.     שליחת המסמכים הבאים בפקס או בדואר אלקטרוני :

·     טופס בקשה למשיכת כספים חתום על ידי העמית ( קישור להורדת הטופס קיים באתר הקופה ).

·     העתק תעודת זהות

·     אסמכתא מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים. 

ב.      הגעה למשרדי הקופה ברחוב פומבדיתא 4 תל אביב , בצירוף המסמכים הבאים :

·      תעודת זהות.

·     אסמכתא מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים,

פנה/פני למשרדי קופת התגמולים בטלפון 03-5210605  03-5210643, פקס 03-5241235

ולכתובות המייל הבאות:

carmela-z@ovdim-tlv.org.il

orit@ovdim-tlv.org.

 

 

עובדים יקרים,

לידיעתכם, בין התאריכים 14-21.8.14 לא תתקיים פעילות בכל מוסדות ארגון העובדים, נחזור לפעילות ב 24.8.14.

 

בברכה,

ארגון העובדים

 

  טבלת תשואות
חודש